• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
 • 91 312 49 20/21

Ogłoszenia

Przerwa w dostawie wody 23.06.2021

W związku z koniecznością wykonania prac włączeniowych na sieci wodociągowej w dniu 23.06.2021 w godz. 10.00 – 13.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców z miejscowości Smolęcin.

 

Za utrudnienia przepraszamy


Dezynfekcja sieci 15-17.06.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje mieszkańców miejscowości: Bobolin, Warnik, Barnisław oraz Smolęcin

o przeprowadzanej w dniach 15.06.21 – 17.06.2021 r. dezynfekcji sieci wodociągowej po pracach na sieci.

Za utrudnienia przepraszamy


Dezynfekcja sieci 15-17.06.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje mieszkańców miejscowości: Kamieniec, Rosówek (przejście graniczne), Pargowo i Moczyły o przeprowadzanej w dniach 15.06.21 – 17.06.2021 r. dezynfekcji sieci wodociągowej po pracach na sieci.

Za utrudnienia przepraszamy


Ogłoszenie o naborze do działu technicznego

(Ogłoszenie nr 3/ZWiK/2021 z dnia 9 czerwca 2021 r.)

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie

Zatrudni osobę do pracy na stanowisku ds. technicznych

Kogo szukamy

(wymagania niezbędne)

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie inżynierii środowiska, urządzeń sanitarnych
 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • znajomość i umiejętność stosowania przepisów w zakresie prawa budowlanego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • umiejętność biegłej obsługi komputera – znajomość MS Office

(wymagania dodatkowe)

 • mile widziane doświadczenie zawodowe przy realizacji sieci wodociągowych
  i kanalizacyjnych oraz przy eksploatacji ujęć wody i oczyszczaniu ścieków
 • znajomość obsługi oprogramowania typu AutoCAD
 • umiejętność współpracy w zespole i organizacji pracy własnej
 • odpowiedzialność, wysoka kultura osobista
 • prawo jazdy kat. B

Zakres obowiązków

 • wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
 • uzgadnianie dokumentacji projektowych
 • sprawozdawczość w zakresie działalności Zakładu

 Co oferujemy

 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • szkolenia na najwyższym poziomie i możliwość rozwoju kompetencji zawodowych
 • przyjazną atmosferę i wsparcie zespołu
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych (m.in. dofinansowanie do wypoczynku)
 • dodatek stażowy od 5 % do 20 %
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)

 Warunki pracy

 • praca na pełny etat
 • praca przy monitorze komputerowym

Dostępność

 • nasz Zakład jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek czy niepełnosprawność
 • jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%

Aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV
 • list motywacyjny
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO)

Aplikuj do 18 czerwca 2021 r.

Dokumenty aplikacyjne możesz wysłać na adres e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl lub złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie pok. 49 w godz. od 7.30 do 15.30 lub przesłać na adres Zakładu: Rosówek 16; 72-001 Kołbaskowo w terminie do 18 czerwca 2021 r.

Jeśli spełnisz wymagania formalne zaprosimy Cię na rozmowę kwalifikacyjną.

Wynik naboru umieścimy na stronie http://bip.zwik.kolbaskowo.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu.

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE – KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Kołbaskowie z siedzibą w Rosówku 16, 72-001 Kołbaskowo. Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl, telefonicznie pod numerem 91 312 49 20 lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym możesz się skontaktować poprzez email: iodo_kolbaskowo@wp.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Z inspektorem możesz się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

Wymóg podania danych

Kategorie danych osobowych w postaci: imię i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowej pracy, karalność, są przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej: RODO), (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) w związku z art. 221§ 1 Kodeksu Pracy oraz art. 6  ustawy
o pracownikach samorządowych, a pozostałe dane jeżeli zostaną zamieszczone
w dokumentacji aplikacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia czyli zgody.

Cel i podstawy przetwarzania

Dane osobowe w zakresie określonym przepisami prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko. Natomiast inne dane osobowe na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Dane w postaci imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania po zakończeniu procesu rekrutacji ze względu na ciążącym na nas obowiązku prawnym zostaną opublikowane na stronie BIP Zakładu.

 

Okres przechowywania danych

 

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez 5 lat od zakończenia procesu naboru.

Odbiorcy danych

Do czasu rozstrzygnięcia naboru i zawarcia umowy o pracę, dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Uprawnienia

Masz prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • wycofania zgody w odniesieniu do danych innych niż wymienione w 221 § 1 Kodeksu Pracy oraz ustawy o pracownikach samorządowych
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa

4 czerwca 2021 r. ZWiK nieczynny

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Informuje

 W dniu 04 czerwca 2021 r. (piątek)

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji będzie nieczynny


Dezynfekcja sieci 28.05-31.05.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje mieszkańców miejscowości: Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne

o przeprowadzanej w dniach 28.05.21 – 31.05.2021 r. dezynfekcji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy


Przerwa w dostawie wody Będargowo 28.05.2021

W związku z planowanymi pracami na sieci wodociągowej, Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że w dniu:

28.05.2021 r. (piątek) w godzinach 10.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do odbiorców z miejscowości: Będargowo od numeru 2b (z wyjątkiem nr 29a, 30, 31)

Za utrudnienia przepraszamy


Zakaz podlewania ogródków i napełniania basenów

Zarządzenie Wójta Gminy Kołbaskowo w sprawie ograniczenia poboru wody do podlewania ogrodów, terenów zielonych i nawadniania upraw rolnych z gminnej sieci wodociągowej – do 30 września.

W godzinach od 6:00 do 23:00 dla obszarów miejscowości Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne, wprowadza się zakaz poboru wody z sieci wodociągowej do:
– podlewania i zraszania trawników, klombów, ogrodów warzywnych
– podlewania upraw działkowych, rolnych i sadowniczych,
– napełniania basenów przydomowych oraz zbiorników

Szczegóły w załączonym dokumencie.

 


Dezynfekcja sieci 10-13.05.2021

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje mieszkańców miejscowości: Ustowo, Kurów, Siadło Dolne, Siadło Górne o przeprowadzanej w dniach 10.05.21 – 13.05.2021 r. dezynfekcji sieci wodociągowej.

Za utrudnienia przepraszamy


Awaria sieci wodociągowej 6.05.2021

AWARIA  SIECI WODOCIĄGOWEJ

W związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej w miejscowości Warnik w dniu 06.05.2021 r. (czwartek) w godzinach 15:30 – 18:00 nastąp przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości: Bobolin, Warnik, Smolęcin, Barnisław, Karwowo.

Za utrudniania przepraszamy