• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Jak przyłączyć się do sieci

Aby wykonać przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej do budynku należy:

Krok 1

Złożyć w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie (siedziba Rosówek 16) wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.  Do wniosku należy dołączyć mapy zagospodarowania działki z lokalizacją projektowanej zabudowy.

Krok 2

Na podstawie złożonego kompletnego wniosku, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie wydaje warunki przyłączenia w terminie :

– 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

– 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci dla pozostałego rodzaju zabudowy.

Krok 3

Po wykonaniu projektu budowlanego Inwestor składa go do uzgodnienia w sekretariacie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie

Projekt uzgadniany jest w terminie do 30 dni (najczęściej tego samego dnia).

Krok 4

Inwestor uzyskuje wymagane prawem budowlanym decyzje na wykonanie przyłączy w Starostwie Powiatowym w Policach przy ul. Tanowskiej 8.

Krok 5

Inwestor, po uprzednim zgłoszeniu zamiaru rozpoczęcia robót w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, wykonuje przyłącza, a po ich zakończeniu, lecz przed zasypaniem, zgłasza je do odbioru.

Krok 6

Spisywany jest protokół odbioru oraz zawierana jest umowa na dostawę wody i odbiór ścieków sanitarnych.

UWAGA:

Jeżeli nie ma możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej lub / i kanalizacji sanitarnej, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie nie wydaje warunków przyłączenia i informuje Wnioskodawcę o braku możliwości podłączenia.

Wydanie warunków jest bezpłatne.

Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano – wykonawczego przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej.

1. Na podstawie wydanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie warunków przyłączenia, Wnioskodawca zleca wykonanie projektu. Może je wykonać tylko projektant z odpowiednimi uprawnieniami. Koszt projektu w całości pokrywa Wnioskodawca.

2. Inwestor, lub w jego imieniu projektant, przedkłada w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie 2 egzemplarze projektu,  celem jego uzgodnienia. Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

  1. Opis techniczny,
  2. Aktualne warunki przyłączenia wydane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie,
  3. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 z zaznaczonymi trasami przyłączy,
  4. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz miejscem wejścia przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego do budynku,
  5. Profil podłużny przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w skali 1:100/100,
  6. Schemat węzła połączenia z siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej,
  7. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub studzience wodomierzowej),
  8. Rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej / kanalizacyjnej,

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.

Wybór Wykonawcy

przyłącze wodociągowe

– wcinkę do wodociągu (montaż opaski lub trójnika oraz zasuwy) Wykonawca montuje w obecności pracownika ZWiK w Kołbaskowie,

– montaż wodomierza głównego nieodpłatnie wykonuje pracownik ZWiK,

– montaż wodomierza dodatkowego wykonywany jest na koszt odbiorcy usług,

– odcinek przyłącza od wcinki do wodomierza Inwestor wykonuje na swój koszt

przyłącze kanalizacji sanitarnej

– odcinek przyłącza od sieci kanalizacji sanitarnej do budynku, Inwestor wykonuje na swój koszt, przez wybranego przez siebie wykonawcę.

Zgłoszenie o przystąpieniu do prac przyłączeniowych

Co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do prac przyłączeniowych, Inwestor zgłasza w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Rosówku zamiar przystąpienia do wykonania przyłącza wodociągowego / przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Prace związane z przyłączami, należy zgłosić Kierownikowi Zakładu Wodociągów i Kanalizacji tel. 91 311 61 76 lub 508 02 03 32, na trzy dni przed terminem rozpoczęcia montażu

W dniu montażu, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego, należy potwierdzić gotowość do montażu.

Montaż należy przeprowadzić w dniu powszednim w godzinach od 7.30 do 13.00.

Prace w pasie drogowym wymagają wcześniejszego uzyskania przez Inwestora pozwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym.

Zgłoszenie przyłącza do odbioru

Po wykonaniu przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy zgłosić je do odbioru częściowego i końcowego:

odbiór częściowy – po wykonaniu wykopów i ułożeniu rurociągów, przed ich zasypaniem,

odbiór końcowy – po wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów, uporządkowaniu terenu i dostarczeniu map powykonawczych.

Zgłoszenia o gotowości do odbiorów należy ustalać telefonicznie z Kierownikiem ZWiK tel. 508 02 03 32 na co najmniej dwa dni przed planowanym odbiorem. Odbiory przeprowadzane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -14.00

Po ułożeniu rurociągów, ale przed ich zasypaniem, przeprowadzany jest odbiór częściowy – sprawdzana jest poprawność i zgodność wykonania robót z projektem oraz warunkami przyłączenia.

W przypadku wystąpienia poważnych usterek ustalany jest nowy termin odbioru. Jeżeli występują usterki, które nie decydują o poprawności funkcjonowania przyłącza, protokół jest sporządzany z uwagami i ustalany jest nowy termin odbioru.

Przed zasypaniem wykopów Inwestor ma obowiązek zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji wybudowanego przyłącza.

Po przedstawieniu inwentaryzacji  przyłącza Zakład Wodociągów i Kanalizacji dokonuje odbioru końcowego. Inwestor przekazuje jeden egzemplarz inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej inwestycji.

Po odbiorze końcowym sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach protokół odbioru końcowego, który podpisują osoby uczestniczące w odbiorze.

Podpisanie umowy

Po odbiorze końcowym Inwestor powinien zgłosić się do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w celu podpisania umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków sanitarnych.