• sekretariat@zwik.kolbaskowo.pl
  • 91 312 49 20/21

Wymiana wodomierzy

Wymiana wodomierzy

Uwaga!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie informuje, że z dniem 31.12.2017r. upłynął pięcioletni termin cechy legalizacji wodomierzy zamontowanych na przełomie 2012 i 2013 roku.

Wymiana i legalizacja wodomierzy głównych wraz z nakładkami do odczytu radiowego wykonywana jest na koszt Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Odbiorcy posiadający wodomierze dodatkowe są obowiązani do ich wymiany we własnym zakresie. [1]

Obowiązek wymiany użytkowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych nastąpi w trakcie wymiany wodomierza głównego.

Uprzejmie informujemy o możliwości zlecenia wymiany dla Zakładu,  lub należy odpowiedni wodomierz wraz z nakładką zakupić we własnym zakresie, zamontować i zgłosić odbiór. Brak wymiany ze strony Odbiorcy będzie skutkował rozwiązaniem umowy na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej i uniemożliwi odliczenie należności za ścieki.

[1] Podstawa prawna: art. 15 pkt. 3 oraz art. 27 pkt. 6  Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. 2017.328)